NHÓM 19 - 24 THÁNG

                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/ 2018

   
Kế hoạch tháng được soạn dựa trên các mục tiêu giúp bé phát triển: Trí tuệ - Thể chất- Ngôn ngữ - Đạo đức - Thẩm mỹ. Mỗi ngày, giáo viên soạn giáo án riêng để dạy cho bé theo kế hoạch đã được BGH nhà trường duyệt.

 

 

 

Tư vấn online