NHÓM 15 - 24 THÁNG

                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/ 2018

 Kế hoạch tháng được soạn dựa trên các mục tiêu giúp bé phát triển: Trí tuệ - Thể chất- Ngôn ngữ - Đạo   đức - Thẩm mỹ. Mỗi ngày, giáo viên soạn giáo án riêng để dạy cho bé theo kế hoạch đã được BGH nhà trường duyệt.

 

 


Tư vấn online